GDPR

Zásady zpracování osobních údajů a způsob nakládání s dalšími informacemi

Pokud jste mým klientem, zájemcem o moje produkty/služby nebo návštěvníkem mých internetových stránek, svěřujete mi některé ze svých osobních údajů. Vašich osobních údajů i dalších informací, které se mnou sdílíte, si vážím a ráda bych vás touto cestou informovala, jak s nimi v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) a Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) zacházím.

Přijala jsem technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mě vedené údaje a informace proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Vaše osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Martina Maierová, IČ 03730484, se sídlem Kobyliské nám. 998/5, Praha 8. Správce provádí shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů.

Pokud se na mě budete chtít ohledně zpracování vašich osobních údajů obrátit, můžete mě kontaktovat e-mailem na adresu maierova.martina@gmail.com.

Rozsah osobních údajů

Osobními údaji rozumím takové vaše osobní údaje, které se rozhodnete mi poskytnout za dále uvedenými účely, přičemž se jedná o některé či všechny z níže uvedených:

 • jméno
 • příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • fakturační údaje
 • cookies

Cookies

Při procházení webových stránek dochází např. k měření toho, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje mi poskytujete, ať už se rozhodnete mě kontaktovat telefonicky, e-mailem, přes platformy Skype nebo Zoom, skrze online kontaktní či objednávkový formulář umístěný na mých internetových stránkách nebo prostřednictvím Google formuláře, který odesílá odpovědi na mou e-mailovou adresu maierova.martina@gmail.com. Tím, že mi některým z těchto způsobů svěřujete své osobní údaje, mě opravňujete je používat a uchovávat k vybraným účelům (zpravidla pro poskytování služeb), a to po dobu max. 5 let od data posledního kontaktu (tj. od data poslední konzultace, e-mailu, telefonátu atp.) nebo do odvolání.

Pokud projevíte souhlas se zařazením vašich údajů do mé databáze za účelem zasíláním zpráv, které mají charakter obchodních sdělení, udělujete mi tento svůj souhlas na dobu neurčitou či do odvolání.

Jiné informace

Kromě osobních údajů se během mnou poskytovaných služeb setkávám také s dalšími informacemi, které se se mnou rozhodnete sdílet. Informace, které nemají povahu výše zmíněných osobních údajů a které mi sdělíte ústně (telefonicky, přes Skype, Zoom, osobně), si ve spojení s vaším jménem nezaznamenávám a neuchovávám. Informace, které nemají povahu výše zmíněných osobních údajů (např. popis vaší situace před objednáním se na konzultaci atp.) a které mi předáte písemně (e-mailem, přes online formulář) uchovávám po dobu 5 let od posledního písemného kontaktu nebo do odvolání.

Pokud mi poskytnete referenci na poskytnutou službu, souhlasíte s tím, že ji smím šířit prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit, a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Daná reference může být z gramatických a/nebo stylistických důvodů zkrácena. Referenci budu šířit bez uvedení vašich osobních údajů, pokud se spolu nedomluvíme jinak.

Výmaz a odhlášení

Vaše osobní údaje a písemně předané informace vymažu po uplynutí výše uvedené doby, nebo i dříve, pokud mě o to požádáte e-mailem na maierova.martina@gmail.com. Vaší žádosti o odvolání souhlasu ráda vyhovím, výjimka však může nastat v případě nevyřízení pohledávek mezi mnou a vámi do doby jejich vyřízení a dále v případě, kdy jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem).

V případě zasílání obchodních sdělení se z jejich odběru odhlásíte kliknutím na odhlašovací tlačítko, které naleznete v každém hromadně odesílaném obchodním sdělení nebo formou odpovědi na jakýkoliv můj e-mail např. ve znění NEZASÍLAT / ODHLÁSIT.

Účel využití vašich osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování kvalitních služeb včetně možnosti vás kontaktovat, informovat vás o svých produktech a službách, splnit zákonné podmínky o vedení účetní evidence atp. Jedná se o zákonné důvody pro zpracování osobních údajů. Konkrétně jde o:

 • poskytování služeb – plnění smlouvy (zasílání on-line produktů/služeb, poskytování objednaných služeb, zákaznická komunikace a administrativa: zodpovězení dotazů, objednávání se na konzultaci, komunikace ohledně objednaných produktů/služeb atp.
 • marketingové účely – zasílání obchodních sdělení (na základě vámi uděleného souhlasu či na základě mého oprávněného zájmu)
 • účetní evidence (daňové doklady, fakturace)

Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já, případně mě zastupující spolupracující osoba, která je vázána mlčenlivostí. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání produktů/služeb a na realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby související s provozováním internetových stránek a e-shopu,
 • zajišťující komunikační a marketingové služby.

Konkrétně se jedná o poskytovatele těchto platforem: Webnode, Shoptet, Google, Skype, Ecomail, FakturyOnline a ČEZ Mobil, kteří jsou sami vázáni diskrétností. Seznam těchto poskytovatelů se může do budoucna rozšiřovat, v takovém případě však budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Mimo výše uvedené subdodavatele služeb nebudou vaše údaje poskytovány třetím osobám vyjma situací stanovených zákonem. Vaše údaje budou zabezpečeny tak, aby k nim žádná taková třetí osoba neměla přístup.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany jako EU.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu maierova.martina@gmail.com. Máte právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing,
 • máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Tyto zásady jsou platné od 1.3.2023.

Ke stažení v PDF zde: